Verwarmingstoelage

Om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage moet je voldoen aan volgende voorwaarden.

Over welke brandstof gaat het?

Je verwarmt jouw woning met één van de volgende brandstoffen.

 • Huisbrandolie aan de pomp of in bulk.
 • Verwarmingspetroleum, type c, aan de pomp of in bulk.
 • Bulkpropaangas (geen aardgas).

Je behoort tot één van de volgende categorieën

 • Categorie 1: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering (WIGW of OMNIO, leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, maatschappelijke dienstverlening, handicap …).
 • Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen (vanaf 1 november 2023).
  Voor alle aanvragen mag het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het huishouden het bedrag van € 23.851,17 verhoogd met € 4.413,54 per persoon ten laste, niet overschrijden.
 • Categorie 3: personen met een schuldenoverlast.

Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?

Het terugbetaalde bedrag hangt af van de brandstofsoort en de stookolieprijs. 
Momenteel bedraagt dit tussen €0,14 en €0,20, afhankelijk van de betaalde aankoopprijs, voor maximaal 1500 liter.

Deze hoeveelheid kan ook gespreid worden over verschillende leveringen.

Hoe vraag ik een verwarmingstoelage aan?

Binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof neem je contact op met de sociale dienst van het OCMW.

Wat meebrengen?

Volgende documenten moet je voorleggen.

 • De leveringsfactuur.
 • Als je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
 • Jouw identiteitskaart.
 • Een vignet van jouw ziekenfonds.
 • Een bewijs van het gezinsinkomen: het meest recente aanslagbiljet, de meest recente pensioenfiche, het meest recente attest van een sociale uitkering, ...
 • Voor categorie 3: de beslissing van de toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Waar aanvragen?

 • - 65-jarig: OCMW Alken, Papenakkerstraat 5, Alken-Centrum.
 • + 65-jarig: Thuisdiensten, LDC De Kouter, Boskoopweg 3, Alken-Centrum.