Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van de OCMW raad.  Het bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor, voert de beslissingen van de raad uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW.

De samenstelling van het vast bureau bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De leden van het vast bureau nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen. De burgemeester treedt op als voorzitter van het vast bureau.
Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het vast bureau vergadert in principe wekelijks op woensdag om 10u. in het gemeentehuis aansluitend aan de vergadering van het college.

Samenstelling