Definitieve vaststelling rooilijnen-en innemingsplannen Hameestraat i.f.v. aanleg fietspaden

In vergadering van 30 september 2021 heeft de gemeenteraad de definitieve vaststelling van de rooilijnen- en innemingsplannen goedgekeurd.

Al bijlage vind je ter kennisname hiervan volgende documenten terug:
-  besluit gemeenteraad dd.30.09.2021
- verslag openbaar onderzoek Hameestraat
-  de rooilijnen- en innemingsplannen

Het decreet gemeentewegen voorziet de mogelijkheid tot het instellen van een beroep bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing van de gemeenteraad (art.24 Gemeentewegendecreet). Dit beroep dien je aangetekend te versturen naar: Departement Mobiliteit en Openbare Werken-Stafdienst, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.