Zomerplan - fase 1 - 9 juni 2021

Vanaf woensdag 9 juni gaat de eerste fase van het zomerplan in voege.

Samenscholingen

 • Overdag (tussen 05u. ’s morgens en 0u.) zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan tien personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden, behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen.
 • ’s Nachts (tussen 0u. en 05u. ’s morgens) zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden.
 • Huishoudens mogen zich, ongeacht de grootte daarvan, steeds samen verplaatsen.
 • In de private ruimte zijn samenscholingen toegelaten tot 50 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen. Door de beperking inzake het ontvangen van gasten binnen in huis of in een toeristische logies (zie verder) zullen er niet meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) thuis binnen kunnen worden ontvangen.
 • Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld voetbaltraining, scoutsactiviteit) worden in het kader van de toegelaten samenscholingen en activiteiten groepen gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft. Tussen de leden van deze groepen van vier personen onderling moet de social distancing niet worden gerespecteerd. Met de andere aanwezige groepen van maximum vier personen moet dit wel. Tijdens eenzelfde samenscholing of activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling.

Horeca, recepties en banketten

 • Indoor en outdoor horeca wordt toegelaten van 05 tot 23.30u.
 • Bovenop de reeds geldende regels voor de horeca dienen voortaan ook de volgende bijkomende of aangepaste regels te worden nageleefd:
  • In elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, dient er minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn.
  • Een maximum van vier personen per tafel is toegestaan (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar).
  • Buffetten zijn toegestaan.
  • Enkel bij eenmanszaken is bediening aan de bar toegestaan.
 • De maximaal limiet voor het geluidsniveau van 80 decibels geldt voor indoor horeca.
 • Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 23.30u.
 • Het algemeen verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22 en 05u. wordt opgeheven.
 • Per afgescheiden receptie of banket in het kader van een professioneel uitgeoefende horeca-activiteit is een groep van maximum van 50 klanten toegelaten, tenzij het een open terras betreft. De regels van de horeca dienen daarbij te worden nageleefd.

Publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

 • Indoor kunnen deze activiteiten worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.
 • Outdoor kunnen deze activiteiten eveneens worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), in functie van de CERM. Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.
 • De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 05 en 23.30u. Er geldt geen beperking van het geluidsniveau.
 • Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd:
  • Publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft.
  • De uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen.
  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd.
  • Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen.
  • De inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten.
  • De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden.
  • De uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers.
  • De uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
  • De uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Erediensten en ceremonies

 • Een maximum van 100 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn (onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw):
  • De burgerlijke huwelijken.
  • De individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.
  • Het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.
 • Een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn.
 • Een maximum van 200 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij:
  • Het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.
  • De burgerlijke huwelijken, voor zover deze buiten worden georganiseerd.
  • De individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol.
 • Mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CIRM/CERM, kan de capaciteit binnen worden uitgebreid tot maximum 75 % van de CIRM, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Buiten kan de capaciteit tot maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) worden uitgebreid na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CERM.
 • Het verbod op het aanraken van voorwerpen wordt opgeheven.

Activiteiten in georganiseerd verband

 • Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen tot en met 24 juni 2021 en van maximum 100 personen vanaf 25 juni 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. Volgende maatregelen dienen te worden nageleefd:
  • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet worden samen gezet met de personen van een andere groep.
  • Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld voetbaltraining, jeugdactiviteit) worden groepjes gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft.
  • Deelnemers tot en met 18 jaar mogen worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden.
  • De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de onderlinge afstand van 1,5 meter in de mate van het mogelijke.
 • Tot en met 24 juni 2021 mogen de activiteiten enkel plaatsvinden zonder overnachting.

Sport

 • Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.
 • Een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen.
 • In fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter verplicht.

Markten en kermissen

 • Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mits naleving van de regels die reeds golden voor de markten. Een aantal bijkomende regels worden van toepassing:
  • Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft.
  • De markt- en kermiskramers kunnen voortaan voeding of dranken aanbieden, mits naleving van de regels voor de horeca.
 • Daarnaast geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan markten en kermissen.

Winkelen en dienstverlening

 • Winkelen kan per twee (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding). Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.
 • Handelsbeurzen kunnen voortaan plaatsvinden volgens de regels van de winkels en het toepasselijke protocol.
 • Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn opnieuw toegelaten, net als alle dienstverlening aan huis en dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd omwille van de aard van de dienstverlening.
 • Voortaan mogen de nachtwinkels open blijven tot 2330u.
 • Tot slot geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan de winkels en dienstverleners.

Ontvangen van gasten binnen of buiten thuis of in een toeristisch logies

 • Ieder huishouden mag maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) tegelijkertijd binnen in huis of in een toeristisch logies ontvangen.
 • Buiten kunnen maximum 50 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) worden ontvangen. Indien in dit verband beroep wordt gedaan op dienstverlening met betrekking tot het uitoefenen van horeca-activiteiten wordt de naleving van de regels van de horeca uiterst sterk aanbevolen en dient de dienstverlening in ieder geval te eindigen uiterlijk om 23.30 uur.

Gebruik waterpijpen

Het collectief gebruik van waterpijpen blijft verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het individueel gebruik is wel toegelaten.

Social distancing

 • De maatregel houdende een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten geldt niet langer. Het wordt echter nog steeds sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen maximaal na te leven, zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren.
 • Voor de activiteiten die voortaan mogelijk zijn voor gezelschappen bestaande uit vier personen en bij het ontvangen van gasten, dienen de regels van social distancing niet langer te worden gevolgd. De regels van social distancing dienen wel te worden gerespecteerd ten aanzien van andere aanwezige gezelschappen.

Betogingen

 • Een maximum van 200 deelnemers (dynamisch) en 400 deelnemers (statisch) mag betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van de CERM.
 • Deelnemers worden toegelaten in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft.

Telethuiswerk

 • Ondernemingen, verenigingen en diensten mogen terugkeermomenten inplannen voor de personen bij hen werkzaam voor wie telethuiswerk verplicht is.Deze terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen.
 • Per dag mag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn, met uitzondering van de KMO’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, waarbij maximum vijf personen in de vestigingseenheid aanwezig mogen zijn.

Reizen vanuit gebieden met zorgwekkende varianten

Voor reizigers die op enig moment tijdens de laatste 14 dagen voor hun aankomst in België in Brazilië, Zuid-Afrika of India zijn geweest, geldt slechts een zeer beperkt aantal uitzonderingen op de verplichting om het PLF-formulier in te vullen en te ondertekenen en voor niet-inwoners om te beschikken over een voorafgaand negatief testresultaat. Het grootste verschil is dat deze verplichtingen nu ook gelden wanneer de reizigers geen gebruik hebben gemaakt van een vervoerder en het verblijf in België of het voorafgaand verblijf in het buitenland korter was dan 48 uur.