Schade aan teelten en gewassen

Door uitzonderlijke meteorologische verschijnselen zoals overvloedige regen, droogte, hagelbuien, vorst … kan er grote schade aan teelten en gewassen ontstaan.

Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft, kan de schadecommissie laten samenroepen om de schade te komen vaststellen. Hij roept hiervoor de schadecommissie samen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.                       

Waarom

De vaststellingen van de schadecommissie zijn van belang om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema's. Dit als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF- dossiers, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies of bij een tegemoetkoming van het rampenfonds wanneer de overheid de gebeurtenis erkent als ramp.         

Aangifte schade

In het geval van schade aan teelten en gewassen is het zeer belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de dienst milieu van het gemeentebestuur van Alken.
Bezorg de milieudienst volgende documenten:

  • Onderstaand ingevuld aangifteformulier.
  • Jouw meest recente elektronische verzamelaanvraag.
  • Foto's waarop de schade aan jouw teelten duidelijk te zien is.

Bezorg jouw ingevulde formulieren terug aan de dienst milieu of aan Gemeentebestuur Alken, Dienst milieu, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken.
De verantwoordelijke van de milieudienst zal dan uitgaande van de bezorgde informatie het PV voor de schade aan de teelten opmaken.
Eens het PV is opgemaakt, dien je deze te komen ondertekenen. Hiervoor kan je een afspraak maken bij de dienst milieu.
Daarna moet je het ondertekende PV zelf nog indienen bij het e-loket van het Rampenfonds. 

Indienen PV

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest werd op 9 november 2020 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit voert nieuwe bepalingen in omtrent de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp.

De volgende wijzigingen zijn hierbij van belang:

  • Het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit;
  • Voortaan is het niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.

De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds voor deze weersverschijnselen ontving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.

Meer info

de website van het Vlaams Rampenfonds 
rampenfonds@vlaanderen.be