Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Op 27 januari 2022 keurde de gemeenteraad een belasting goed op de afgifte van allerlei administratieve stukken voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2025. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd of de inlichting wordt verstrekt. De belasting wordt ingevorderd op het ogenblik van de afgifte

Het bedrag van de belasting

In artikel 3 van het hieronder te downloaden gemeenteraadsbesluit  is een uitgebreide tabel opgenomen met alle door de gemeenteraad goedgekeurde bedragen.