Jaarrekening gemeentebestuur

De jaarrekening van het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenterekening, de balans en de resultatenrekening.

  • De gemeenterekening geeft op het einde van het jaar per artikel de werkelijke uitgaven en ontvangsten tijdens het afgelopen dienstjaar weer.
  • De balans is een synthesedocument dat een overzicht geeft van het patrimonium van de gemeente. Op de balans staan aan de linkerzijde de activa (de bezittingen die het eigendom zijn van de gemeente) en aan de rechterzijde de passiva (de vermogensbronnen).
  • De resultatenrekening geeft het totaal overzicht van de kosten en de opbrengsten die zich in het afgelopen dienstjaar hebben voorgedaan.  Het resultaat is samengesteld uit het bedrijfsresultaat, dat voortvloeit uit de gewone werking van de gemeente en het uitzonderlijk resultaat, dat voortvloeit uit uitzonderlijke gebeurtenissen of verrichtingen.