Ruimtelijk structuurplan

Omdat de ruimte schaars is, moeten we in de toekomst zorgvuldig omgaan met de ruimte die in Vlaanderen beschikbaar is.
De huidige generatie, en ook de volgende, hebben ruimte nodig om:

  • Te wonen.
  • Te werken.
  • Zich te ontspannen.

Dit noemt men duurzame ontwikkeling.
Het decreet op de ruimtelijke ordening legt vast dat er ruimtelijke structuurplannen moeten opgemaakt worden, om deze duurzame ontwikkeling te kunnen verwezenlijken. Het Vlaams gewest, iedere provincie en ieder gemeentebestuur in Vlaanderen is verplicht om zo'n plan op te maken.

Wat is een ruimtelijk structuurplan

Het is een beleidsdocument, waarin een ruimtelijke visie ontwikkeld wordt op lange termijn. Het vormt de basis voor het toekomstig ruimtelijk beleid dat zal gevoerd worden in Vlaanderen, in de provincie en in de gemeente.
Een structuurplan is echter, in tegenstelling tot hetgeen zijn naam laat vermoeden, geen plan zoals een bijzonder plan van aanleg of een bouwplan. Bij een structuurplan gaat het om planning, om een visie van het beleid.

Een ruimtelijk structuurplan bestaat uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.

Het informatief gedeelte

Dit beschrijft de bestaande ruimtelijke structuur. Deze ruimtelijke structuur wordt onderzocht aan de hand van de volgende thema's:

  • Mobiliteit.
  • Recreatie en toerisme.
  • De open ruimte (landbouw en natuur).
  • De bebouwde ruimte (woningen, bedrijven).

De knelpunten en de kansen van de ruimtelijke ontwikkeling worden beschreven.

Het richtinggevend gedeelte

Dit beschrijft de gewenste ruimtelijke structuur. Voor ieder thema worden ruimtelijke principes uitgewerkt.

De bindende bepalingen

Deze zorgen voor de realisatie van de uitgewerkte gewenste ruimtelijke structuur.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

De Vlaamse overheid stelde het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen op en keurde het goed. Volgens dit structuurplan ligt Alken in buitengebied. Dit betekent dat de open (onbebouwde) ruimte overweegt. Landbouw, natuur en bos zijn dan ook belangrijke elementen, maar ook de woon- en werkfunctie moeten toelaten om de eigenheid van het buitengebied te vrijwaren.

Alken is eveneens aangeduid als economisch knooppunt. Dit betekent dat in Alken de economische activiteiten belangrijk zijn. Het is een plaats waar het wenselijk is om bedrijven en bedrijvigheid te concentreren.