Raad van bestuur bibliotheek

De raad van bestuur heeft als opdracht de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van de bibliotheekvoorzieningen in Alken. 

In Alken vind je de bibliotheek in de Papenakkerstraat 5, 3570 Alken.

De voornaamste taken van het beheersorgaan zijn

  • De opmaak van het beleidsplan adviseren.
  • Jaarlijks een actieplan opstellen, samen met de bibliothecaris, dat de acties bevat die in het komende jaar zullen worden ondernomen. Dit actieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Jaarlijks een werkingsverslag opstellen, samen met de bibliothecaris. Dit verslag beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar werd uitgevoerd. Dit werkingsverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Eventuele afwijkingen aan het actieplan worden uitdrukkelijk gemotiveerd.
  • Het beheersorgaan heeft verder een adviserende bevoegdheid tegenover de inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking, inrichting en uitrusting, financieel beleid,…). Zo werkt het beheersorgaan onder andere mee aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van de bibliotheek zoals opgesomd in het decreet van 13 juli 2001 over het lokaal cultuurbeleid. 
  • Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen, heeft het beheersorgaan recht op informatie van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid over de bibliotheek.

Meer info

Voorzitter

Johannes Coenen

Secretaris

Elisabeth Appeltans, bibliothecaris, Papenakkerstraat 5, 3570 Alken, T 011 59 06 61.