Koepeloverleg cultuurraad

Het gemeentebestuur richt telkens voor de beleidsperiode van 6 jaar, 3 culturele adviesraden op.

 • De jeugdraad.
 • De sportraad.
 • De cultuurraad.

De Alkense cultuurraad is een adviesorgaan, dat het gemeentebestuur inzake de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid, adviseert.

Het gemeentebestuur vraagt de cultuurraad om advies over alle culturele aangelegenheden met uitzondering van de materies jeugdbeleid, lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven.

De culturele aangelegenheden

 • Bescherming en de luister van de taal, onder andere bij het geven van straatnamen
 • Aanmoediging van de vorming van navorsers, onder andere studiebeurzen en prijzen voor kunstenaars
 • Schone kunsten zoals plastische kunsten, toneel, muziek, dans, audiovisuele expressie
 • Cultureel patrimonium met inbegrip van monumenten en landschappen
 • Bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten, (plaatselijke) radio-omroep en (regionale) televisie
 • Permanente vorming en culturele animatie
 • Vrijetijdsbesteding en toerisme

De concrete doelstellingen en taken

 • Het medebeheer van de gemeentelijke culturele accommodaties in het bijzonder van de gemeenschapscentra Alken.
 • Het mogelijk maken en het zelf nemen van initiatieven afgestemd op de behoeften in de culturele sector.
 • Het bevorderen van de deelname van de ruimere bevolking en in het bijzonder van groepen in achterstandssituaties en cultureel werk.
 • Het stimuleren van inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het gemeentelijk cultuurbeleid.
 • Het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de culturele organisaties.
 • Het verzamelen van informatie en documentatie over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied.
 • Het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan het gemeentebestuur.

Volgens het decreet over het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid, moet de gemeente volgende actoren betrekken in de adviesorganen

 • Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op Alkens grondgebied.
 • Alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op Alkens grondgebied.
 • Deskundigen inzake cultuur, woonachtig in Alken.

De cultuurraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.
De algemene vergadering komt een 3-tal keer per jaar samen.
De cultuurraad vergadert jaarlijks een 2-tal keer met de sportraad en de jeugdraad in het overkoepelend overleg.
De werking van de cultuurraad wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement cultuurraad Alken.
Het bestaan van deze cultuurraad wordt vastgelegd in de statuten culturele raden.

leeg schilderij met rood doek (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje
LCP