Stemmen bij volmacht of verhinderd

Wat bij verhindering?

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om je stem uit te brengen. In dat geval kun je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Dit is niet verplicht.

In welke gevallen?

 • Wegens ziekte of gebrekkigheid.
  Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest.
 • Om beroeps- of dienstredenen.
  Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgeleverd wordt door uw werkgever.
 • Om studieredenen.
  Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar je les volgt.
 • Omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie.
  Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van je woonplaats (of zijn afgevaardigde), na voorlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien je een dergelijk bewijsstuk niet kunt voorleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester.
 • Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging.

Wie kun je aanwijzen?

Je kunt jouw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar je als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.
Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.)

Wat moet je als volmachtgever doen?

Als volmachtgever moet je eerst het volmachtformulier invullen.
Dit vind je op http://vlaanderenkiest.be of kun je gratis verkrijgen bij de dienst burgerzaken. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd.
In alle gevallen kun je deze volmacht afgeven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval je op vakantie vertrekt, moet je deze volmacht minstens 1 dag op voorhand afgeven.

Wat moet de volmachtdrager doen?

De volmachtdrager moet voor jou gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken, moet hij/zij volgende documenten bij zich hebben.

 • Het ingevuld en ondertekend volmachtformulier.
 • Het bijbehorend attest.
 • Zijn eigen oproepingsbrief.
 • Zijn eigen identiteitskaart.

Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager ook  te beschikken over de oproep van de volmachtgever om te weten naar welk stembureau hij moet gaan.

Rood potlood (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst verkiezingen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 21
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP