RUP Alken Vallei

Het dorpscentrum aan de Herkvallei (gebied van het recreatiedomein De Alk en de directe omgeving) biedt op vele vlakken kansen voor onze mooie gemeente.
Denk maar aan toerisme, educatie, ecologie en recreatie. Door meer samenhang te creëren tussen het aanbod aan sport en recreatie, rekening te houden met een grote natuurwaarde en met beter waterbeheer, stijgt de kwaliteit in het gebied op verschillende vlakken.

Uiteraard houden we rekening met enkele ambities

  • Versterken van de identiteit van Alken a.d.h.v. de karakteristieke eigenschap: aanwezigheid van water;
  • Waterbeheer verbeteren om overstromingsrisico’s in te dijken;
  • Uitbouwen van een recreatiedomein met lokale én bovenlokale aantrekkelijkheid;
  • Kwaliteit van het toeristisch en recreatief aanbod verhogen met het aanwezige onroerend erfgoed en valleilandschap;
  • Ecologisch en educatief natuurbeheer uitbouwen;
  • Handel en tewerkstelling in Alken-centrum uitbouwen;
  • De bereikbaarheid van het gebied vergroten.

In dit filmpje kan je een uitgebreide uitleg terugvinden over het RUP Alken Vallei, uiteengezet door Kristine van studiebureau BUUR tijdens de gemeenteraadscommissie. 

Procedure

De gemeenteraad heeft het RUP Alken Vallei voorlopig vastgesteld op 26 november 2020. De volgende stap in deze procedure is de organisatie van het openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 4 januari 2021 tot en met 4 maart 2021 (60 dagen).

Van 4 januari 2021 tot en met 4 februari 2021 kon je jouw vragen insturen. Hieronder kan je alle ontvangen vragen, met telkens het antwoord, terugvinden:

VRAAG: Volgens het grafisch plan werd de zone G/Rb ingekleurd als zone voor groen en recreatie. Zou u mij kunnen zeggen wat er op deze zone gaat komen?

ANTWOORD: Volgens het ontwerp-RUP kunnen hier groenaanleg en recreatie, zowel in open lucht als in gebouwen. Gebouwen zijn beperkt tot een grondoppervlak van 800m² en max. 8m hoog, ze moeten ook opgetild zijn boven de grond zodat water eronder kan bij overstromingen. Het ontwerp-RUP legt niet vast welke recreatie er juist zal komen.
In de praktijk is het programma wel al gekend: deze zone bedoeld voor een nieuwe jeugdlokaal. Hiervoor zijn reeds schetsontwerpen uitgewerkt.

VRAAG: Betreft de jeugdlokalen. Tot exact waar kunnen zij verschuiven?

ANTWOORD: Het nieuwe jeugdlokaal kan ofwel helemaal in de zone R/Gb komen, of een stuk in de zone rond G/Rb die oranje-blauw is gearceerd. Dus iets verder weg van de waterloop. Het gebouw mag echter niet tot in de zone G/W die blauwgroen gearceerd is, noch op de parking (zone G/Pd) terecht komen.

VRAAG: Gaan de lokalen enkel voor de wekelijkse plaatselijke jeugdwerking bestemd zijn?

ANTWOORD: Een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) legt hierover niks vast. Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Zie voor meer informatie https://omgeving.vlaanderen.be/wat-is-een-rup

VRAAG: Betreft 012G0, dit is een uitbreidingszone. Wat betekent dit? Met welke functies kan deze zone ingevuld worden? Zijn er voorwaarden verbonden aan wat daar kan voorzien worden?

ANTWOORD: Het is niet duidelijk wat de vraagsteller bedoelt met 012G0. Het RUP voorziet één uitbreidingszone, namelijk een strook rond zone G/Rb. De betekenis hiervan is hierboven uitgelegd: de bebouwing die mogelijk is in G/Rb, mag ook verschoven worden naar die uitbreidingszone, als ze niet goed inpasbaar is in G/Rb.

VRAAG: Waar kan men, betreft RUP Alken Vallei en de zone G/Wa, het vegetatiebesluit en de detailadviezen van het Agentschap Natuur en Bos terugvinden?

ANTWOORD: De kaart met gebieden die onder het vegetatiebesluit vallen is, voor zover de gemeente bij het Agentschap Natuur en Bos heeft kunnen achterhalen, niet publiek gemaakt. Een uitsnede van de kaart die ANB hanteerde, was wel toegevoegd aan het advies.
De ontvangen adviezen werden samengevat in de toelichtingsnota bij het RUP. De volledige adviezen in het kader van de RUP-procedure kunnen steeds opgevraagd worden via de procedure openbaarheid van bestuur. Het bewuste advies werd reeds aan de vraagsteller overgemaakt.

Jouw opmerkingen, bezwaren of suggesties kan je van 4 januari 2021 tot en met 4 maart 2021 insturen. Dit kan via onderstaand formulier (e-loket), per aangetekende zending of via afgifte tegen ontvangstbewijs (Gecoro, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken). 

Meer info

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de dienst woon- en leefomgeving op T 011 59 99 40.

Alken Vallei (grote weergave)

Praktisch

LCP