Vacature begeleid(st)er Kinderdagverblijf De Speelvogel

Voor het Kinderdagverblijf De Speelvogel zijn we we dringend op zoek naar

een begeleid(st)er: deeltijds (19u.), contractueel voor onbepaalde duur,  salarisschaal Cv1-Cv2.

Functiedoel

Een kwaliteitsvolle opvang bieden waarin pedagogisch handelen en zorg voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar centraal staat.

Opdrachten

 • In de dagelijkse omgang met kinderen een betrokken relatie kunnen opbouwen met het oog op het welbevinden van elk kind. Zowel aan individuele kinderen als aan kinderen in groep structuur bieden en grenzen stellen.

 •  Zorgen voor voldoende en afwisselende spelmogelijkheden, aangepast aan de leeftijd, de interesses en de vaardigheden van de kinderen. Kunnen stimuleren en begeleiden van kinderen en tegelijkertijd een groepsoverzicht kunnen behouden.

 • Streven naar een evenwicht tussen diverse spelvormen (vrij/begeleid,
  voorleesmomenten of rustige activiteiten t.o.v. bewegingsspel, creatieve activiteiten en fantasiespel) Zorgen voor voldoende rust- of afzonderingsmogelijkheden voor kinderen die hieraan behoefte hebben.

 • Samenwerken en communiceren met collega’s en met mensen binnen en buiten de organisatie, om een optimale dienstverlening en werking van de dienst te garanderen.

 • Zich voegen naar het beleid en de procedures van de organisatie en bij
  veranderingen bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit. Problemen tijdig signaleren en actief meewerken aan de kwaliteit van het opvanggebeuren.

 • Een respectvolle samenwerkings- en vertrouwensrelatie uitbouwen met ouders, rekening houdend met de eigenheid en context van het gezin.

 • Zichzelf bijscholen, de evoluties en nieuwe toepassingen opvolgen en implementeren en kennis overdragen aan collega’s.

 • Verzorgingstaken op zich nemen op een methodisch correcte en efficiënte
  manier. Kinderen stimuleren tot zelfredzaamheid. Ziektesignalen herkennen en hier gepast op reageren en in noodsituaties eerste hulp bij ongevallen kunnen bieden.

 • Administratieve taken, correct, stipt, ordelijk en discreet uitvoeren.

 • Actief meedenken over de visie en het kwaliteitsbeleid en deze in de
  dagelijkse werking uitdragen. Verantwoordelijkheden opnemen binnen de bevoegdheden van de eigen functieomschrijving.

 • In samenspraak tussen de functiehouder en de coördinator kan er een niet-limitatieve takeninventaris opgesteld worden, goed te keuren door de secretaris.

 • Uitvoeren van andere taken en opdrachten (op vraag van de directe leidinggevende of de OCMW-secretaris), indien dit noodzakelijk is voor de efficiënte werking van het OCMW in het algemeen en de eigen dienst in het bijzonder.

Resultaatsgebieden

 • Contact met cliënten
  Betreft het correct ontvangen en bejegenen van ouders en kinderen
  en het tot stand brengen van een goede communicatie.

 • Communicatie en samenwerking met collega’s
  Het instellen van goede werkcontacten met medewerkers en collega’s.
  Informeren van en communiceren met de collega’s zodat er een goede
  samenwerking, werkorganisatie en –sfeer tot stand komt.

 • Kwaliteitsbewaking
  Betreft de kwaliteit van de dienstverlening, met name de zorg voor materialen, de
  kwaliteit van het afgeleverd product en het welbevinden van de ouders, de
  kinderen en de medewerkers.

 • Eigen ontwikkeling en overdracht
  Betreft de eigen verdere ontwikkeling, het aanleren, onderhouden en toepassen
  van kennis, sociale vaardigheden en pedagogische aspecten, het volgen van
  ontwikkelingen binnen het beroep, evenals het overdragen ervan aan
  stagiaires, collega’s en andere professionals.

 • Middelenbeheer
  Het zorgdragen voor en toezien op een adequate aanwending van financiële en overige middelen binnen de dienst op basis van het in het jaarplan vastgelegde budget.

Competenties

Algemene gedragscompetenties

 • Klantgerichtheid
  Anticiperen op behoeften van de ouders en een hoge prioriteit geven aan een
  goede dienstverlening. Respect hebben voor de opvoedingsstijlen van de ouders.
  Inspelen op de noden van de kinderen.

 • Initiatief
  Kansen signaleren en er naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan
  passief afwachten.

 • Samenwerken
  Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

 • Inzet
  Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan het eigen werk. Laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie.

Specifieke gedragscompetenties

 • Kostenbewustzijn
  Efficiënt en effectief omgaan met mensen, middelen, tijd, materiaal en materieel.

 • Aanpassingsvermogen
  Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving,
  taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen.

 • Plannen en organiseren
  Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

 • Discipline
  Zich voegen naar het beleid en de procedures van de organisatie. Bij veranderingen bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit.

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
  Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken.

 • Leervermogen
  Nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen.

Diploma en/of bijkomende vorming

 • Enkel bij aanwerving: diploma dat toegang geeft tot niveau C.
 • Diploma dat voldoet aan de opleidingsvereisten van Kind en Gezin.

Interesse?

Bezorg ons je sollicitatiebrief, je curriculum vitae en een kopie van je diploma uiterlijk op
maandag 30 november 2020 bij voorkeur via e-mail aan Elke Van Rompaey ofwel via de
post aan OCMW Alken, t.a.v. Elke Van Rompaey, personeelsdienst, Papenakkerstraat
5, 3570 Alken. Kandidaturen die na deze datum toekomen zullen niet aanvaard worden.


Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er een preselectie
gebeuren op basis van je curriculum vitae.

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

Indien uw kandidatuur wordt weerhouden, gelieve er dan rekening mee te houden dat er een mondeling examen wordt georganiseerd op maandag 7 december 2020. De geslaagden van het mondeling examen worden uitgenodigd voor een schriftelijk examen op vrijdag 11 december 2020 van 8.30-11.30u. Beide examens zullen plaatsvinden in het gebouw van het OCMW, Papenakkerstraat 5 , 3570 Alken

Meer info

Elke Van Rompaey, personeelsdienst - T 011 59 06 88

spelende kindjes in de opvang (grote weergave)

Praktisch

LCP