RUP Alken Valley 2020

Het dorpscentrum aan de Herkvallei biedt op vele vlakken kansen voor onze mooie gemeente. Denk maar aan toerisme, educatie, ecologie en recreatie. Door meer samenhang te creëren tussen het aanbod aan sport en recreatie, rekening te houden met een grote natuurwaarde en met beter waterbeheer, stijgt de kwaliteit in het gebied op verschillende vlakken.

Uiteraard houden we rekening met enkele ambities:

  • Versterken van de identiteit van Alken a.d.h.v. karakteristieke eigenschap: de aanwezigheid van water;
  • Waterbeheer verbeteren om overstromingsrisico’s in te dijken;
  • Uitbouwen van een recreatiedomein met lokale én bovenlokale aantrekkelijkheid;
  • Kwaliteit van het toeristisch en recreatief aanbod verhogen met het aanwezige onroerend erfgoed en valleilandschap;
  • Ecologisch en educatief natuurbeheer uitbouwen;
  • Handel en tewerkstelling in Alken-centrum uitbouwen;
  • De bereikbaarheid van het gebied vergroten.

Procedure

Het studiebureau heeft de aanbevelingen, opmerkingen, ingewonnen adviezen, … na raadpleging bij de burgers en adviesinstanties gebundeld in de scopingsnota. Deze  nota geeft het voortschrijdend inzicht tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP  weer en geeft aan hoe omgegaan is met de adviezen en de inspraakreacties. Deze nota en bijhorende documenten vind je terug in bijlage. 
Het studiebureau is nu bezig met de opmaak van het voorontwerp van dit RUP. Hierin wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen.

Alken Valley 2020 (grote weergave)

Praktisch

LCP