RUP Sport- en Recreatievelden

Drie plaatselijke voetbalclubs in de gemeente Alken zijn gefuseerd tot één club. Dit zou de kosten voor infrastructuur moeten drukken en de werking optimaliseren. Het is de bedoeling om de benodigde sportinfrastructuur voor de nieuwe fusieclub op één locatie te ontwikkelen.

Geen enkele locatie van de voormalige clubs is voldoende groot om de benodigde sportinfrastructuur te bieden, dus is uitbreiding van één locatie of de ontwikkeling van een nieuwe locatie nodig.

Als de nieuwe fusieclub al haar activiteiten op één locatie bundelt, zullen de verschillende huidige locaties van de plaatselijke clubs niet meer gebruikt worden. Daar zijn dan nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Er zijn enkele pistes (technisch) onderzocht. We weten dus wat kan en niet kan.

Procedure

Het studiebureau heeft de aanbevelingen, opmerkingen, ingewonnen adviezen … na raadpleging bij de burgers en adviesinstanties gebundeld in de scopingsnota. Deze nota geeft het voortschrijdend inzicht tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP  weer en geeft aan hoe omgegaan is met de adviezen en de inspraakreacties. Deze nota en bijhorende documenten vind je terug in bijlage.

Het studiebureau is nu bezig met de opmaak van het voorontwerp van dit RUP. Hierin wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen.

De aankondiging van het volgende openbaar onderzoek zal in november 2020 plaatsvinden. Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen reacties gegeven worden. De bijgewerkte timing is hieronder toegevoegd.

voetbal (grote weergave)

Praktisch

LCP