Kiezerslijst voor de verkiezingen voor het Europees Parlement

Europese burgers die verblijven in België – Inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Op zondag 26 mei 2019 worden de 705 leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. ( -> situatie na de Brexit)

Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

De inschrijving op de kiezerslijst moet worden gevraagd ten laatste op 28 februari 2019.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, dien je aan vier voorwaarden te voldoen. Je moet :

  • De nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie bezitten

Om te mogen stemmen, moet je de nationaliteit hebben van een van de volgende 26 landen : Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatïe, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden.

Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven. Maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd.

Wie één van deze 26 nationaliteiten bezit, maar daarnaast ook de Belgische wordt beschouwd als Belg en neemt dus deel aan alle Belgische verkiezingen.

Op 26 mei 2019 verkiezen de Belgen tegelijkertijd hun vertegenwoordigers voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten. De burgers van de huidige of toekomstige lidstaten van de Europese Unie kunnen aan deze verkiezingen niet deelnemen.

  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben

Daarnaast moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar je in België verblijft. Deze voorwaarde moet ten laatste op 1 maart 2019 vervuld zijn.

Europese ambtenaren en hun gezin zijn doorgaans niet ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor deze ambtenaren en hun gezin is het voldoende dat ze vermeld worden in het bevolkingsregister van de Belgische gemeente waar ze hun hoofdverblijf hebben.

  • Minstens 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten of geschorst uit het kiesrecht

Verder moet je, om te mogen stemmen, minstens 18 jaar zijn op 26 mei 2019, de dag van de verkiezingen en zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht voorzien door de Belgische wet. Tevens mag je jouw stemrecht niet verloren hebben in jouw Staat van herkomst door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is.

Ook wie uiterlijk op 26 mei 2019 achttien wordt, kan als kiezer ingeschreven worden.

  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst 

Tot slot moet je ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente. Hiertoe dien je het formulier C/1 in te vullen dat je kan bekomen bij het gemeentebestuur van jouw hoofdverblijfplaats.

Het ingevulde formulier moet je uiterlijk op 28 februari 2019 bezorgen in het gemeentehuis.

In ruil ontvang je een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebestuur jouw aanvraag onderzoeken.

Wanneer je door het college van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal je een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

Je moet stemmen in de Belgische gemeente die je inschreef. Let wel : je kan dan niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen in jouw land van herkomst.

Misschien heb je als Europese burger in het verleden (bv. voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) reeds een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Indien je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen (voor zover je nog steeds voldoet aan de andere kiesvoorwaarden).

In België geldt de stemplicht. Zodra je bent ingeschreven op de kiezerslijst, ben je dus wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen.

Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen dat je niet wordt erkend als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.

Deze beslissing word je officieel en schriftelijk meegedeeld.

Het gemeentebestuur kan om de volgende redenen weigeren je in te schrijven op de kiezerslijst :

  • Je beschikt niet over de juiste nationaliteit of de vereiste leeftijd. 
  • Je heeft in uw land van herkomst het kiesrecht verloren .
  • Je kreeg in België of in uw land van herkomst een bepaalde strafrechtelijke veroordeling.
  • Je werd door een rechter "gerechtelijk onbekwaam verklaard". 

Indien je niet akkoord gaat met deze beslissing, dan kan je in beroep gaan. Over de beroepsprocedure kan je inlichtingen vragen bij jouw gemeentebestuur.

Verkiezingspotlood (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP