Naamswijziging

Voornaamsverandering 

Sinds 1 augustus 2018 werd de aanvraag tot wijzigen van de voornaam overgeheveld van de FOD Justitie naar de lokale besturen:

 • Verandering van voornaam.
 • Wijziging van de voornaam in het kader van genderwijziging.
 • Transgenderpersonen kunnen hun geslachtsregistratie en voornaam officieel wijzigen.
 • Toevoegen van de voornaam in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit.

Voor wie

Enkel Belgen of personen die de hoedanigheid van vluchteling of staatloze bezitten, komen hiervoor in aanmerking.

Uitzondering
Personen van vreemde nationaliteit die geen voornaam hebben, kunnen in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit ook een aanvraag voornaamswijziging indienen. 

Wat zijn de stappen

Een voornaamsverandering moet je schriftelijk aanvragen bij de dienst Burgerlijke stand van je woonplaats. 

Vervolgens heeft de Burgerlijke stand vanaf de datum van aanvraag drie maanden tijd om een beslissing te nemen. Indien deze beslissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Er wordt een melding gemaakt op de kant van iedere andere akte die op jou betrekking heeft. Nadien zal je ook een uitnodiging krijgen om je oude identiteitskaart te vervangen.

De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. Hou er rekening mee dat je zelf iedere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond… enz.) op de hoogte moet brengen van je voornaamsverandering.

Wat moet je meebrengen

 • Je identiteitskaart.
 • Je geboorteakte (indien niet beschikbaar binnen België).
 • De aanvraag tot voornaamswijziging (formulier beschikbaar op de dienst Burgerlijke stand).
   

Naamswijziging 

Een verandering van een familienaam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. De gevraagde naam mag geen aanleiding geven tot verwarring en derden of jezelf niet schaden. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit.

Voorwaarden

Een procedure tot naamsverandering kan alleen worden ingediend door:

 • Personen van Belgische nationaliteit
 • VN-vluchtelingen
 • Staatlozen

Er moet duidelijk gemotiveerd worden waarom je de naamsverandering wil en de nieuwe naam of voornaam mag niet tot verwarring leiden en jezelf of anderen niet schaden.

Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat ook zij van naam veranderen.

Voor minderjarigen moet de aanvraag ingediend wordend door de ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is geformuleerd, zal de andere ouder normaal gezien daarover ingelicht worden.

Procedure

Je moet een schriftelijk verzoek richten aan FOD Justitie - Dienst naamsveranderingen - Waterloolaan 115 - 1000 Brussel.

In je verzoek moet je duidelijk de nieuwe aangevraagde familienaam vermelden en de reden waarom je je naam of die van je kind wil veranderen.

De procedure neemt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden in beslag. In de meest ingewikkelde gevallen kan de politie van je woonplaats (al dan niet op vraag van het parket) een bijkomend onderzoek voeren. De FOD Justitie kan ook aanvullende informatie vragen aan andere instanties.

Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren te hernieuwen.

Wat meesturen

 • Kopie geboorteakte (een buitenlandse akte moet vertaald en gelegaliseerd zijn).
 • Bewijs van Belgische nationaliteit.
 • Recent bewijs van verblijfplaats.
 • Uittreksel strafregister.
 • Attest samenstelling van gezin.
Ondertekenen van document (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst burgerlijke stand

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken

Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP