Leegstandsregister

Ieder gemeentebestuur is verplicht om een leegstandsregister op te stellen. Dit betekent dat het gemeentebestuur van Alken leegstaande gebouwen of woningen opspoort en registreert.

Vaststelling leegstand

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van 12 opeenvolgende maanden niet wordt bewoond.

Een gebouw is leegstaand wanneer minder dan de helft van de vloeroppervlakte wordt gebruikt in overeenstemming met de functie van het gebouw.

Op basis van de vaststelling van de leegstand ontvangen de eigenaars een administratieve akte met de melding dat het gebouw of de woning is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. De eigenaars kunnen binnen 30 dagen na ontvangst van deze akte beroep aantekenen tegen de opname. Indien het bewijs wordt geleverd dat er bewoning is gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden of dat meer dan de helft van de vloeroppervlakte van het gebouw in gebruik is, wordt de woning of het gebouw uit het leegstandsregister geschrapt.

Geen heffingsreglement

Op dit ogenblik heeft de gemeente Alken geen heffingsreglement op de leegstand. Dit houdt in dat je niet wordt belast voor de leegstand van jouw pand. De gemeente en het Vlaamse gewest zijn echter wel in de mogelijkheid om in de toekomst een heffing in te voeren.

Recht van voorkoop

Op een pand dat is opgenomen in het leegstandsregister is een recht van voorkoop van toepassing. Dit wil zeggen dat bij verkoop van het pand de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) het voorrecht hebben om de woning of het gebouw aan te kopen.

Meer info

Kirsten Vanstraelen, deskundige wonen en patrimonium, T 011 59 99 45

verkrotte woning (grote weergave)

Praktisch

LCP