Euthanasie - Wilsverklaring

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, voor het geval dat hij/zij zijn of haar wil niet meer kan uiten, schriftelijk een verklaring afleggen dat een arts euthanasie toepast indien deze er zich van verzekerd heeft dat

  • Hij/zij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.
  • En hij/zij niet meer bij bewustzijn is.
  • En deze toestand volgens de wetenschap onomkeerbaar is.

Vertrouwenspersonen

In de wilsverklaring kunnen één of meer meerderjarige vertrouwenspersonen in volgorde van voorkeur aangewezen worden. Deze personen brengen de behandelende arts op de hoogte van de wil van de patiënt. Elke vertrouwenspersoon treedt in deze volgorde op bij weigering, verhindering, onbekwaamheid of overlijden van de vermelde voorganger.

Vormvereisten

  • De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld.
  • De verklaring moet schriftelijk worden opgesteld en in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt.
  • De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen,  en in voorkomend geval door de vertrouwensperso(o)n(en).

Registratie

Breng het ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier naar de dienst bevolking in het gemeentehuis. Zij zorgen voor de registratie ervan.

Geldigheid

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:

  • Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.
  • Verklaringen gedateerd t.e.m. 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf datum van de verklaring. Je kan verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

Herziening of intrekking

De wilsbekwame persoon die een wilsverklaring betreffende euthanasie opstelde, kan deze wilsverklaring op elk moment herzien of intrekken. Door de intrekking van de wilsverklaring houdt deze op te bestaan.
De herziening en de intrekking zijn vormvrij en kunnen dus in principe mondeling gebeuren. Indien de betrokkene dit wenst, kan hij voor de herziening of intrekking wel gebruik maken van het formulier "Wilsverklaring inzake euthanasie".
Ook voor herziening of intrekking is de betrokkene zelf verantwoordelijk voor de bekendheid. Hij moet de nodige initiatieven nemen opdat iedereen, in het bijzonder de getuigen en de vertrouwenspersonen, op de hoogte is van de herziening of intrekking.

Ondergaande zon op de weg (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP