Mag ik de natuur in mijn tuin wijzigen of verwijderen?

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan kleine landschapselementen of vegetaties verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is.

Wat zijn kleine landschapselementen of vegetaties?

Kleine landschapselementen of afgekort KLE’s zijn lijn- of puntvormige natuurelementen die het landschap sieren: perceelsrandbegroeiingen, bermen, bomen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, poelen, veedrinkputten, …

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals: vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties, grasland, loofbossen, houtachtige beplantingen,...

Inventaris van de kleine landschapselementen in Alken

In 2006 liet het Alkens gemeentebestuur een inventaris opmaken van alle kleine landschapselementen (KLE's) in Alken. Deze kleine landschapselementen liggen zowel op privépercelen als op gemeentelijke percelen. De KLE's in Alken zijn beschermd door het Natuurdecreet.  Als je wil weten of het natuurelement op jouw perceel is opgenomen in de inventaris van kleine landschapselementen, neem dan contact op met de milieudienst.

Niet te wijzigen kleine landschapselementen en vegetaties

Volgende kwetsbare kleine landschapselementen en zeldzame vegetaties mag niemand wijzigen, tenzij via een specifieke ontheffing van dit verbod.

 • Holle wegen.
 • Graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; ze zijn meestal begroeid met bomen of struiken).
 • Bronnen.
 • Historisch permanent grasland (en daaraan verbonden microreliëf en poelen) die
  • Gelegen zijn in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden en de met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening.
  • Gelegen zijn binnen de perimeter van beschermd landschap of van de beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin en krekengebied.
  • Vennen en heiden.
  • Moerassen en waterrijke gebieden.
  • Duinvegetatie.

De aanvrager kan de vraag tot ontheffing indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Er zijn wel uitzonderingen waar dergelijke wijziging wel mogelijk is zoals op huiskavels en bij het uitvoeren van normale onderhoudswerken.

Waar geldt de natuurvergunningsplicht voor wijziging van kleine landschapselementen?

 • De ‘groene’ bestemmingen op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden.
 • De ‘geel-groene’ bestemmingen op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde.
 • De internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsar-gebieden.
 • Voor het wijzigen van kleine landschapselementen heb je ook een natuurvergunning nodig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en puur agrarisch gebied.

Uitzonderingen

De natuurvergunningsplicht geldt NIET:

 • Op huiskavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat).
 • Als je al over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van het Agentschap Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom).
 • Als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan (bijvoorbeeld voor een natuurreservaat, bossen).
 • Als het om normale onderhoudswerken gaat.

Hoe een natuurvergunning aanvragen?

Particulieren en private organisaties moeten een natuurvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Publieke rechtspersonen doen dat bij de Bestendige Deputatie van het provinciebestuur.

hoogstamboomgaard (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP