Mag ik een boom kappen in mijn bos?

Voor het kappen van bomen in een bos heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig. Welke vergunning, hangt af van de werken die je wilt uitvoeren.

Wat is een bos?

Een bos is een grondoppervlakte waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, die een eigen fauna en flora heeft en die één of meer functies vervult.

In Vlaanderen zijn de bossen beschermd door het bosdecreet. Daarom heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig.

Het bosdecreet beschermt niet alleen de bossen, maar ook

 • De kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren.
 • Niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals de boswegen, de brandwegen, de aanpalende of binnen het bos gelegen stapelplaatsen, dienstterreinen en ambtswoningen.
 • Bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos.
 • De aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder meer die van populier en wilg, uitgezonderd de korte-omloop-houtteelt waarvan de aanplant plaatsgevonden heeft op gronden die op dat ogenblik gelegen zijn buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals bedoeld in artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • De grienden.

Kapping van bomen in een bos: goedgekeurd bosbeheerplan of kapmachtiging

Als je bomen in jouw bos wilt kappen en de kapping leidt niet tot ontbossing, dan zijn er 2 situaties mogelijk.

 • Je beschikt over een goedgekeurd bosbeheerplan waarin de kappingen opgenomen zijn: de kappingen mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
 • Je beschikt niet over een goedgekeurd bosbeheerplan en je wil bomen kappen om het bos te beheren, dan moet je vóór de werken een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het aanvraagformulier voor een kapmachtiging vraag je aan bij de gemeentelijke milieudienst of rechtstreeks bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Agentschap voor Natuur en Bos beslist binnen de zestig dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden.

Dringende kappingen en sanitaire kappingen: meldingsplicht en herstelmaatregel

 • In privébos kan je een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen uitvoeren zonder kapmachtiging, maar dan moet je deze kapping en de motivatie ten laatste 24 uur na de kapping schriftelijk melden aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • Bij een kapping om sanitaire redenen (= voorkomen van verdere aantasting door ziekte) moet je de kapping en de motivering ervan minstens 14 dagen vóór het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • Bij kappingen om veiligheidsredenen en sanitaire kappingen moet de bosbeheerder binnen de 6 maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring aan het Agentschap voor Natuur en Bos voorleggen. Dit kan eenvoudig via het invullen van hetzelfde formulier als voor het aanvragen van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kapping al uitgevoerd is en waarom.

Ontbossing: stedenbouwkundige vergunning

 • Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond,...). Hiervoor heb je steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig. Bij ontbossing heb je ook steeds een compensatieplicht: er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing. Een stedenbouwkundige vergunning moet je aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Meer info

Agentschap voor Natuur en Bos, afdeling Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5 
3500 Hasselt
T 011 74 24 50

kind omarmt boomstam (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP