Bemalingen, wat met het water?

Op sommige bouwwerven blijkt een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollig water over te pompen, is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Maar waar blijf je met het opgepompte water?
Veel te vlug wordt ervoor gekozen om de drainage naar de riolering af te leiden. Dit heeft niet alleen een negatieve invloed op de plaatselijke waterhuishouding, maar kan de stabiliteit van de woning in het gedrang brengen. Bovendien is het in veel gevallen zelfs illegaal.

Waar naartoe met het bemalingswater?

Infiltreren

Volgens Vlarem moet bemalingswater zoveel mogelijk lokaal terug infiltreren in de bodem, zodat de grondwaterspiegel opnieuw wordt verrijkt. Zo ondervindt de lokale waterhuishouding de minste schade.

Afvloeiing

Als lokale infiltratie om zuiver technische redenen niet mogelijk is, raadt Vlarem aan het opgepompte water te laten afvloeien naar het dichtstbijzijnde regenwaterstelsel, tenminste voor zover “de infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater geen wateroverlast voor derden veroorzaakt.”

Lozing op de riolering

Enkel als bovenstaande oplossingen niet haalbaar zijn, biedt Vlarem nog een laatste alternatief: lozing op de openbare riolering. Bedraagt het opgepompte debiet echter meer dan 10m³/u en is de riolering aangesloten op een zuiveringsinstallatie, dan is daarvoor een schriftelijke toestemming van Aquafin NV nodig. Een toestemming van het gemeentebestuur alleen is dan niet voldoende. De hoeveelheden en de samenstelling van het opgepompte water kunnen namelijk de zuiveringsresultaten op de installatie in het gedrang brengen, of het extra debiet kan het rioolstelsel overbelasten.

Debiet meten

Sinds 1 januari 2010 zijn aannemers verplicht op elke bemaling een debietmeter te plaatsen en de opgepompte debieten te registreren. Dat zegt het Programmadecreet (BS 30/12/2009) in volgende woorden: "Elke conform het decreet betreffende de milieuvergunning van 28 juni 1985 vergunde of gemelde grondwaterwinning moet uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater."

Toelating gemeente en Aquafin NV

Elke bemaling in het kader van bouwkundige werken dient gemeld te worden bij het gemeentebestuur, aangezien het een meldingsplichtige inrichting betreft. Voor bemalingen in de openbare riolering is bovendien een toelating nodig van de exploitant van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zijnde Aquafin NV. Volgens de wettelijke bepalingen is er enkel een toelating nodig voor volumes hoger dan 10 m3/u die geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een riool water zuiveringsinstallatie.

Vul het aanvraagformulier op de website van Aquafin NV in voor een toelating. Je kan ook het Support Center van Aquafin NV telefonisch contacteren, T 03 450 48 48.

Voor melding bij het gemeentebestuur maak je gebruik van het meldingsformulier klasse 3 en de bijlage  ‘ te verstrekken gegevens bij bronbemaling’.

opspattend water (grote weergave)

Praktisch

LCP