Proclaimer

Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur en OCMW Alken en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. We leveren de beste inspanningen om correct en recente informatie te publiceren. Bij onvolledige of verkeerde informatie kan je contact opnemen met gemeentebestuur@alken.be.

Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. Het gemeentebestuur van Alken behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen het gemeentebestuur en OCMW Alken of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Het gemeentebestuur en OCMW Alken of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen het gemeentebestuur en OCMW Alken of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Copyright - Industriële en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze website zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. Je mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het gemeentebestuur en OCMW Alken, tenzij louter voor consultatie.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken op deze website zijn eigendom van het gemeentebestuur en OCMW Alken of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur en OCMW Alken of, desgevallend, van derden.

Persoonsgegevens

Het gemeentebestuur van Alken verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

Het gemeentebestuur verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie.

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat het gemeentebestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het gemeentebestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

Cookies

Zie cookiebeleid.

Laatst aangepast op: 16-08-2021 om 9.08 u.