Pascal Giesen

Bevoegdheden

  • Algemeen directeur - voorzitter managementteam

    De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar bij het OCMW-bestuur. Hij is het hoofd van het OCMW-personeel, is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer, heeft de algemene leiding van de OCMW-diensten en staat in voor de interne controle op de werking van de diensten van het OCMW. Hij rapporteert aan de voorzitter en aan de OCMW-raad.
    Hij geeft juridisch, beleidsmatig en bestuurskundig advies aan de OCMW-raad, de voorzitter en in het bijzonder comité. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die bestemd zijn voor de OCMW-raad en is dan ook steeds aanwezig op de vergaderingen van de OCMW-raad waar hij instaat voor de notulering. Hij zorgt samen met de diensten van het OCMW voor de uitvoering van de beslissingen. De algemeen directeur ondertekent samen met de voorzitter de briefwisseling van het OCMW.
    De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam van het OCMW. Namens het managementteam sluit hij een afsprakennota met de OCMW-raad over de wijze van samenwerken. In overleg met het managementteam stelt hij het voorontwerp op van het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling van het personeel, de strategische nota van het meerjarenplan, de beleidsnota van het budget, de verklarende nota van een budgetwijziging en de verklarende nota van een interne kredietaanpassing.

Praktisch

Pascal Giesen

Papenakkerstraat 5
3570 Alken

Tel. 011 59 99 59
Fax 011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP