Pascal Giesen

Bevoegdheden

 • Algemeen directeur - voorzitter managementteam

  De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar bij het gemeentebestuur. Hij is het hoofd van het gemeentepersoneel, heeft de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, en staat in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.
  Hij geeft juridisch, beleidsmatig en bestuurskundig advies aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester.
  Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die bestemd zijn voor de gemeenteraad en voor het college van burgemeester en schepenen.

  Hij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen bij, hij maakt het verslag op van deze vergaderingen en zorgt samen met de gemeentelijke diensten voor de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen.
  De algemeen directeur ondertekent samen met de burgemeester de briefwisseling van het gemeentebestuur.

  De algemeen directeur is voorzitter van het gemeentelijk managementteam. Namens het managementteam sluit hij een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester over de wijze van samenwerken. In overleg met het managementteam stelt hij het voorontwerp op van het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling van het personeel, de strategische nota van het meerjarenplan, en de beleidsnota van het budget.

Praktisch

Pascal  Giesen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel. 011 59 99 59
Fax 011 59 99 89
E-mail Visitekaartje
LCP