Managementteam Gemeente & OCMW

Het Alkens managementteam staat onder leiding van de algemeen directeur, Pascal Giesen. De andere leden zijn: de financieel directeur, de coördinator van de dienst vrije tijd, de coördinator van de dienst woon- en leefomgeving, de coördinator van de technische dienst en de coördinator leven en welzijn. 

Deze vergaderingen vinden plaats de 1ste en de 3de maandag van de maand.

Taken

  • Het managementteam maakt een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen over de wijze van samenwerking met het college en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie.
  • Coördinatie van de diverse gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.
  • Waken over de eenheid in werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten.
  • Opzetten van interne controleprocedures.
  • Opstellen van het voorontwerp van: organogram, personeelsbehoefteplan, personeelsformatie, rechtspositieregeling van het personeel.
  • Opmaak van de strategische nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse beleidsnota, verklarende nota bij budgetwijziging. 
  • Opstellen voorontwerp financiële nota van het meerjarenplan en de jaarlijkse herziening ervan.
  • Opstellen van het jaarlijks budget en de wijzigingen.
  • Jaarlijkse inventaris opmaken van de gemeentelijke bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen.  
  • Interne communicatie.

Samenstelling