Managementteam Gemeente & OCMW

Het Alkens managementteam staat onder leiding van de algemeen directeur, Pascal Giesen. De andere leden zijn: de financieel directeur, de adjunct-financieel directeur, de coördinator van de dienst vrije tijd, de coördinator van cluster wonen, leven en interne zaken, de coördinator van de technische dienst en de coördinator welzijn en personeel. 

Deze vergaderingen vinden plaats de 1ste en de 3de maandag van de maand.

Taken

  • Het managementteam maakt een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen over de wijze van samenwerking met het college en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie.
  • Coördinatie van de diverse gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.
  • Waken over de eenheid in werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten.
  • Opzetten van interne controleprocedures.
  • Opstellen van het voorontwerp van: organogram, personeelsbehoefteplan, personeelsformatie, rechtspositieregeling van het personeel.
  • Opmaak van de strategische nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse beleidsnota, verklarende nota bij budgetwijziging. 
  • Opstellen voorontwerp financiële nota van het meerjarenplan en de jaarlijkse herziening ervan.
  • Opstellen van het jaarlijks budget en de wijzigingen.
  • Jaarlijkse inventaris opmaken van de gemeentelijke bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen.  
  • Interne communicatie.

Samenstelling