Gewijzigd GAS-reglement 1 januari 2023

Gepubliceerd op dinsdag 17 jan. 2023 om 10.56 u.
Sinds 1 januari 2023 is in Politiezone kanton Borgloon een aangepast reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties in werking getreden.

Een Gemeentelijke Administratieve Sanctie kan worden opgelegd aan personen vanaf 16 jaar die op het grondgebied van de politiezone overlast veroorzaken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om lawaaihinder, vandalisme, het niet opruimen van hondenpoep en sluikstorten. De bedoeling is om deze vormen van kleine criminaliteit en verstoring van de openbare rust toch snel en efficiƫnt aan te pakken en zo bij te dragen aan een aangename en veilige leefomgeving. Iedereen heeft er immers baat bij dat deze overlastfenomenen, die vaak voor wrevel zorgen in een buurt, niet ongestraft blijven.

Een dergelijk reglement dient regelmatig geƫvalueerd te worden. Zo kan het dan aangepast worden aan nieuwe evoluties in de samenleving en kan er rekening gehouden worden met nieuwe overlastfenomenen die opduiken. De gemeentebesturen van Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen hebben dan ook het afgelopen jaar de krachten gebundeld om een reglement op te maken dat aansluit bij de huidige tijdsgeest.

Nieuwe fenomenen

Het reglement bevat verschillende nieuwe fenomenen. Zo is er een verbod ingevoerd op het gebruik van lachgas als roesmiddel en op wildplassen op het openbaar domein. Voor het aanbrengen van beschadigingen aan grasperken en beplantingen en het onrechtmatig verplaatsen van voorwerpen op begraafplaatsen kan voortaan ook een gemeentelijke administratieve sanctie worden opgelegd. Er zijn in het nieuwe reglement ook bepalingen opgenomen omtrent geluidsoverlast gedurende de dag en de organisatie en verstoring van evenementen en manifestaties in open lucht. Bomen die besmet zijn met het Little Cherry Virus, maar ook planten waarin bacterievuur werd vastgesteld, dienen verplicht gekapt, geroeid of gesnoeid te worden, volgens de richtlijnen van de lokale overheid.

Gemengde inbreuken

Naast deze vernieuwingen en aanvullingen zijn ook een aantal vormen van kleine criminaliteit opgenomen, die voortaan bestraft kunnen worden met een GAS-boete. Denk dan aan het aanbrengen van graffiti zonder toestemming, het toebrengen van opzettelijke beschadigingen of het plegen van lichte gewelddaden maar ook het uiten van beledigingen. Voor de zogenaamde gemengde inbreuken - dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd - werd een protocol afgesloten met het Parket.

Aanpak

De vaststellingen gebeuren door politie of gemeentelijke vaststellers en worden overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar van de gemeente, die het dossier verder zal opvolgen. De overtreder wordt in kennis gesteld dat er een GAS-procedure is opgestart, waarbij hij dan een kopie krijgt van het proces-verbaal of het bestuurlijk verslag. Vervolgens krijgt de overtreder de kans om een verweer in te dienen, waarna de sanctionerend ambtenaar een beslissing neemt over de sanctie. Dit kan een geldboete inhouden maar evenzeer de opstart van een bemiddelingsprocedure of het uitvoeren van een gemeenschapsdienst.

Dit GAS-reglement maakt de inwoners duidelijk wat wel en niet kan in de politiezone. Burgers dienen zich er immers bewust van te zijn dat bepaalde handelingen en gedragingen storend kunnen zijn voor anderen in hun omgeving. Indien de omstandigheden het toelaten geniet preventief en sensibiliserend optreden de voorkeur. Maar als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kan er geverbaliseerd worden en blijven de feiten niet ongestraft.

Meer info