Conformiteitsattest en hercontrole huurwoning en kamers

Artikel 1: termijn
Vanaf 1 juni 2024 wordt er een retributie geheven op het aanvragen van een conformiteitsattest.

Artikel 2: retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het conformiteitsattest.

Artikel 3: tarief
De retributie bedraagt:

 • Voor een eerste aanvraag:
  • Zelfstandige woning: 200 euro per aanvraag
  • Niet-zelfstandige woning: 55 euro per aanvraag
 • Voor een hercontrole:
  • Zelfstandige woning: 135 euro per aanvraag
  • Niet-zelfstandige woning: 55 euro per aanvraag

Volgende aanvragen vallen onder toepassing van het retributiereglement:

 • Aanvragen in het kader van de procedure van het verzoek tot afgifte van een conformiteitsattest, vermeld in artikel 3.7, §1, eerst lid van de Vlaamse Codex Wonen;
 • In kader van een melding van herstel van eerder vastgestelde gebreken in de loop van een procedure om een woning ongeschikt of
  onbewoonbaar te verklaren, met toepassing van artikel 3.12 van de Vlaamse Codex Wonen;
 • In kader van een melding van herstel in de waarschuwingsprocedure als vermeld in artikel 3.10, derde lid van de Vlaamse Codex Wonen.

Voor volgende aanvragen is geen retributie verschuldigd:

 • het conformiteitsonderzoek na een melding als vermeld in artikel 3.10, eerste lid;
 • het conformiteitsonderzoek na een verzoek om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren met toepassing van artikel 3.13.
 • het conformiteitsonderzoek aangevraagd door Wonen in Limburg.

Artikel 4: indexatie
Bestaande tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand november.

Nieuwe retributie= Tarief van de retributie x nieuwe index
                                                      Aanvangsindex

 • Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand november 2023.
 • Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand november van het jaar van de indexatie.
  De doorrekening van de index gebeurt echter pas telkens het retributiebedrag, door de indexeringen, meer dan 1 euro verhoogd ten opzichte van het vorige bedrag.

Artikel 5: betalingsvoorwaarden
Voor de betaling wordt er een factuur toegezonden welke betaald dient te worden binnen de termijn zoals op de factuur vermeld.
Bij niet-betaling zal deze ingevorderd worden conform artikel 177 van het decreet lokaal bestuur. Indien de retributie wordt betwist zal deze burgerrechtelijk worden ingevorderd.