College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur en beslist collegiaal. Dit wil zeggen dat alle beslissingen gezamenlijk worden genomen. Toch is er een taakverdeling zodat elke schepen binnen zijn domein de nodige voorbereidingen doet.

Tot de taken van het college van burgemeester en schepenen behoren:

 • Voorbereiden van de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad (beleidsvoorbereiding);
 • Uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad (beleidsuitvoering);
 • Uitoefenen van de bevoegdheden die de gemeenteraad of andere wettelijke en decretale bepalingen hem toevertrouwen (de gedelegeerde bevoegdheden);
 • Uitoefenen van specifiek toegewezen bevoegdheden.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij reglement de uitoefening van bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan de algemeen directeur. De algemeen directeur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan andere gemeentepersoneelsleden.

Het college vergadert in principe wekelijks op woensdag om 10u. in het gemeentehuis.

 

Samenstelling

 • Marc Penxten N-VA

  Contact
  Pleinstraat 53A , 3570 Alken
  Tel.
  011 59 99 59
  marc.penxten@alken.be
  Website
  http://alken.n-va.be

  Functies

  Burgemeester

  Algemeen beleid, juridische zaken, intergemeentelijke samenwerking, bevolking & burgerlijke stand, strafregister, begraafplaatsen, politie & gemeenschapswacht, brandweer, verkeersregelingen  & signalisatievergunningen, civiele bescherming, noodplanning, personeel, informatie & communicatie, ombudsdienst, lokale & sociale economie & centrummanagement, gemeentelijke evenementen en evenementen met een verhoogd risico en een groter impact op verkeersregeling en veiligheid en preventie en veiligheid.

 • Cindy Vandormael N-VA

  Contact
  Klameerstraat 102 , 3570 Alken
  Tel.
  011 59 99 59
  Privé GSM
  0479 42 82 14
  cindy.vandormael@alken.be

  Functies

  Eerste schepen

  Technische dienst, beheer gebouwen, groenbeheer, werken in uitvoering door derden, nutsvoorzieningen, studiedienst & infrastructuurwerken, jeugd & speelpleinwerking, kinderopvang, kinderdagverblijf.

 • Ingrid Loix N-VA

  Contact
  Broosveldstraat 21 , 3570 Alken
  Tel.
  011 59 99 59
  Privé GSM
  0498 07 71 43
  ingrid.loix@alken.be

  Functies

  Tweede schepen

  Cultuur, toerisme, erfgoed & IOED, sport, bibliotheek, N-Z werking (ontwikkelingssamenwerking, ...) en kermissen, buurtfeesten, fuiven ...

 • Patrick Martens Groen

  Contact
  Alkerstraat 16 , 3570 Alken
  Privé GSM
  0479 98 14 50
  patrick.martens@alken.be

  Functies

  Derde schepen

  Financiën, overheidsopdrachten, verzekeringen, erediensten (kerkfabrieken,...), subsidies, onderwijs & flankerend onderwijs, ICT, GIS.

 • Frank Vroonen Groen

  Functies

  Vierde schepen

  Omgevingsvergunning, ruimtelijke planning (RUP), patrimonium (opvolging nieuwbouw WZC, dienstencentrum,..), woonloket, milieu, duurzaamheid & klimaat, landbouw, verkeer & mobiliteit, burgerparticipatie.

 • Alex Dubois N-VA

  Contact
  Steenweg 416 , 3570 Alken
  Privé GSM
  0478 26 55 85
  alex.dubois@alken.be

  Functies

  Vijfde schepen

  Ouderen- en thuiszorg, pensioenen, poetsdienst, gezondheidspreventie, individuele sociale hulp (+BCSD), collectieve schuldbemiddeling, gelijke kansen, personen met een beperking.