Tussenkomst Borgstelling Woonzorgcentrum

Een borgstelling is een waarborg voor het betalen van de woonzorgcentrumkosten. In de opnameovereenkomst met het woonzorgcentrum legt men contractueel vast op welke wijze de borg geregeld is. Degene die de opnameovereenkomst tekent, verklaart dat hij de dagprijs en alle andere woonzorgkosten zal betalen.

Twijfel je of je de verblijfkomsten al dan niet kunt betalen, dan is het af te raden om het document over de borgstelling dadelijk te tekenen. Maak even een afspraak met het OCMW voor bijkomende informatie. Misschien kom je in aanmerking voor een eventuele andere tegemoetkomingen die kunnen bijdragen aan de woonzorgkosten.

Wie 

Inwoners van Alken die opgenomen worden in een woonzorgcentrum die zelf over onvoldoende middelen beschikken om hun verblijf te bekostigen, kunnen in aanmerking komen voor de borgstelling. De aanvraag voor tussenkomst in de factuur wordt ingediend door de oudere zelf, een familielid of de directie van het woonzorgcentrum.

Voorwaarden

Financieel onderzoek

De maatschappelijk werker gaat via een inkomstenonderzoek van de oudere, het inkomen, de spaargelden en de eigendommen nakijken.

 • Het OCMW vraagt een overzicht van de inkomsten:
  • Pensioen.
  • Huuropbrengsten.
  • Tegemoetkomingen.
  • Zorgverzekering.
  • ...
 • Spaargelden: Alle vormen van kapitaal komen in aanmerking. Ook hier is er geen verschil tussen binnenlandse en buitenlandse kapitalen.
 • Onderzoek naar eigendommen: De maatschappelijk werker gaat na of je eigendommen hebt of hebt gehad.

Onderhoudsplicht

Het burgerlijk wetboek zegt dat echtgenoten elkaar hulp en bijstand verplicht zijn. Deze onderhoudsplicht bestaat ook tussen kinderen en ouders. Voor het onderzoek naar en de toepassing van de onderhoudsplicht houdt het OCMW zich aan de wettelijke regeling, zowel voor het vaststellen van de onderhoudsplichtigen als voor het bepalen van de onderhoudsbijdrage.

Onderhoudsplichtigen kunnen een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de onderhoudsbijdrage vragen op basis van billijkheidsredenen. Dit zijn oprechte redenen om niet bij de dragen aan de woonzorgkosten. Het OCMW beoordeelt of de billijkheidsredenen aanvaardt worden.

Het OCMW vordert geen woonzorgkosten terug van feitelijke samenwonenden zonder samenlevingscontract. Dit geldt ook voor kleinkinderen of (schoon)kinderen die weduwnaar zijn. Er zijn wel uitzonderingen zoals bijvoorbeeld bij een recente schenking.

Tussenkomst OCMW

Aan de hand van het financieel onderzoek en de onderhoudsplicht van de familieleden wordt er bekeken of het OCMW een eventuele tussenkomst in de borgstelling zal doen.

Aanpassing van de bijdrage

De bijdrage wordt regelmatig aan de werkelijke situatie aangepast. Het OCMW doet een jaarlijkse herziening van de situatie.

De oudere bezorgt jaarlijks aan het OCMW zijn meest recente belastingbrief. Wordt dit niet gedaan, dan kan het OCMW rechtstreeks de gewenste inlichtingen opvragen bij de Dienst van de Directe Belastingen of vragen om het volledige kindsdeel te betalen.

Wijzigt het inkomen of de gezinssituatie? Geef deze informatie door aan de maatschappelijk assistent voor een aanpassing van de bijdrage.