Belasting op inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - directe inning

De gemeente Alken is lid van Limburg.NET en gaf de intercommunale haar beheers- en reglementeringsrechten inzake afvalbeheer, de afvalverwijdering en afvalverwerking. 

Hierbij werd voor de meeste aangesloten gemeenten een uniform stelsel van heffingen voor het ophalen en verwerking van afvalstoffen met inbegrip van het stelsel van de directe inning ingevoerd. Het is een heffing door Limburg.NET in de vorm van een kohierbelasting.

Op 20 februari 2020 keurde de gemeenteraad het belastingreglement hieromtrent goed.

Op 26 november 2020 werd het reglement van de gemeenteraad van 20 februari 2020 aangepast.

Je vindt alle tarieven en het gewijzigde reglement in het hieronder te downloaden gemeenteraadsbesluit.