Algemene voorwaarden Halloween

ALGEMENE VOORWAARDEN HALLOWEENTOCHT GEMEENTE ALKEN

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van tickets voor toegang tot de Halloweentocht, zoals georganiseerd door de gemeente Alken, met maatschappelijke zetel te 3570 ALKEN, Hoogdorpsstraat 38 en met ondernemingsnummer 0207.474.882, door de gebruiker.

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de partijen. De gebruiker die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd in de zin van art. 1542 e.v. BW. Indien de gebruiker tickets aankoopt voor andere personen, worden deze personen geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard wanneer zij de toegang krijgen tot de Halloweentocht. Het valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker om de e-tickets aan deze andere personen te bezorgen.

Tijdens het aankoopproces via de website www.alken.be wordt de gebruiker verzocht deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Bij bevestiging van de aankoop en bestelling verklaart de gebruiker de algemene voorwaarden de hebben gelezen en begrepen. Bovendien erkent de gebruiker bij deze aankoop en bestelling de algemene voorwaarden en het privacybeleid integraal en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 2

Tickets kunnen enkel worden aangekocht via de website www.alken.be

Tickets die op enige andere wijze zijn verkregen, worden niet als geldig beschouwd en de gemeente Alken behoudt zich het recht voor om tickets die via enige andere weg zijn bekomen te weigeren aan de ingang.  

Artikel 3

Een aangekocht ticket wordt enkel in elektronische vorm afgeleverd. Elk toegangsticket voor de Halloweentocht is een e-ticket en wordt aan de gebruiker bezorgd op het door de gebruiker bezorgde e-mailadres.

De gemeente Alken is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of enige andere wijze van tenietgaan van een e-ticket.

Artikel 4

Enkel de via de website www.alken.be aangekochte tickets, die per e-ticket in een e-mail verzonden worden aan de gebruiker, verlenen toegang tot de Halloweentocht. De e-tickets kunnen zowel elektronisch als in een papieren versie aan de ingang worden gescand.

Personen die deelnemen aan de Halloweentocht doen dit op eigen risico.

Het aangekochte ticket geeft enkel toegang tot de Halloweentocht op het door de gebruiker verkozen tijdsslot. Bezoekers kunnen zich vanaf 30 minuten voor aanvang van hun tijdsslot van 5 minuten aanmelden voor toegang. Buiten deze tijdsduur vervalt de geldigheid van het ticket. 

Een ticket geeft slechts één maal toegang tot de Halloweentocht en dit enkel op de door de gebruiker verkozen datum en tijdstip.

Artikel 5

Aangekochte tickets kunnen niet gewijzigd, geruild of geannuleerd worden. Ingeval een ticket niet gebruikt zou worden, is dit voor eigen rekening en risico van de persoon in kwestie.

Terugbetaling is in geen enkel geval mogelijk, zelfs niet in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

Artikel 6

De gemeente Alken houdt zich het recht voor om eenieder die deze voorwaarden niet naleeft, de toegang tot de Halloweentocht te weigeren of tijdens de tocht te laten verwijderen van het terrein, desnoods manu militari. Er wordt in dat geval geen terugbetaling gedaan.

Artikel 7

De bezoeker van de Halloweentocht neemt op eigen risico deel aan deze tocht. De gemeente Alken kan alleen aansprakelijk zijn wanneer er sprake is van een fout in de zin van art. 1382 e.v. BW en er aldus sprake is van een bewezen fout. Uitgesloten van vergoeding zijn (i) gevolgschade en (ii) opzettelijke schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van de schadelijdende partij.

De gemeente Alken is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op parkings voor de Halloweentocht. Dergelijke parkings worden altijd op eigen risico gebruikt.

Artikel 8

De gemeente Alken kan de Halloweentocht annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien er een andere aantoonbare dwingende reden is om de tocht te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt niet-limitatief verstaan: natuurfenomenen die de tocht onmogelijk maken, onvermijdelijk ongeval, brand, staking, oorlog of oorlogsdreiging, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering, het falen van technische voorzieningen, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of elke andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van eenieder valt.

In geen geval is een terugbetaling van de aankoopprijs mogelijk.

Artikel 9

Alle mogelijke geschillen worden beslecht door de ratione materiae en ratione loci bevoegde rechtbank in het arrondissement Limburg. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Artikel 10

Indien een bepaling in deze voorwaarden, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden of het overige deel van die bepaling volledig van kracht en wordt deze bepaling van rechtswege vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.